Delfia Batavorum logo

Activiteiten Commissie Behoud Stadsschoon

Als historische vereniging kijken wij natuurlijk graag terug op de roemrijke geschiedenis van Delft. Daarmee houdt onze belangstelling echter niet op. Delfia Batavorum staat met beide benen in maatschappij. Dat betekent niet alleen terugkijken, maar vooral ook meedenken over het Delft van nu en het Delft van de toekomst. Daarom levert de vereniging via de Commissie Behoud Stadsschoon (CBS) graag met gemotiveerde kritiek en constructieve ideeën een bijdrage aan de discussie over de stedelijke ontwikkelingen van de stad. Op die manier waakt de commissie over het behoud van het culturele erfgoed van Delft.

Contact commissiebehoudstadsschoon@delfia-batavorum.nl (secretaris Ineke Joustra)

Samenwerking met Expertise Platform Water Delft

Sinds januari 2023 werkt de Commissie Behoud Stadsschoon samen met het Expertise Platform Water (EPW) Delft, dat sinds 19 april 2023 onderdeel uitmaakt van Delfia Batavorum.
Zie ook de website: https://expertiseplatformwater.nl. E-mail: info@expertiseplatformwater.nl

Brieven 2023

De comissie heeft ook dit jaar diverse keren hun zienswijze gegeven en de gemeente verzocht tot handhaving. De brieven die zijn verstuurd zijn hieronder te lezen:

Eerder verzonden brieven vindt u op de pagina 'Eerdere activiteiten'.

Jaarverslag 2022:

Ook voor de Commissie Behoud Stadsschoon betekende 2022 herstel van onze gebruikelijke werkwijze met regelmatige bijeenkomsten om ideeën, acties en taken te bespreken en af te stemmen. Daarnaast vond veelvuldig overleg plaats met de gemeente en was sprake van een goede samenwerking met andere belangenorganisaties, m.n. met betrekking tot de binnenstad. Goede contacten konden worden opgebouwd met nieuwe medewerkers van de afdeling Erfgoed en na de gemeenteraadsverkiezingen ook met de voor CBS meest betrokken wethouder.
De vernieuwing van het bestuur van Delfia Batavorum betekende dat de voorzitter van CBS terug trad als waarnemend bestuurslid en dat een portefeuillehouder Erfgoed in de Leefomgeving aantrad die in het bestuur de belangrijkste contactpersoon voor CBS werd.
Ook binnen de Commissie zelf waren wijzigingen: Roelf Steenhuis moest tot zijn spijt constateren dat actief lidmaatschap van CBS niet goed te combineren was met zijn verplichtingen voor zijn architectenbureau. Met Koen Mulder, docent bij de Faculteit Bouwkunde van de TU, kregen we samen met zijn later in het jaar nog gevolgde collega Ivan Nevzgodin, welkome aanvullingen. Tenslotte had ook de oproep in de Nieuwsbrief van Delfia Batavorum in november succes: Ad den Boer, lang actief als sociaal en cultureel betrokken Delftse burger, besloot op de valreep van het jaar deel van CBS te willen worden.

 • Rode Loper
  Van de ‘Rode Loper’ – de herinrichting als gemengde voet/fietsroute dwars door de binnenstad tussen het Blauwe Hart en de Phoenixstraat -  is in 2022 het eerste deel (Oude Langendijk / Wijnhaven) uitgevoerd. Dankzij CBS gebeurde dit met behoud van het hekwerk langs het water van de Oude Langendijk, maar helaas niet met herstel van de historische stoepen op de hoek Koornmarkt / Oude Langedijk. En dat laatste hoewel het bestemmingsplan daartoe wel verplicht. Komend voorjaar zullen ook de geplande bomen worden geplant; de kademuur blijkt daarvoor (toch) stevig genoeg.
  In de praktijk zal moeten blijken wat de menging van voetgangers met druk, doorgaand fietsverkeer inclusief snelle e-fietsen, bezorgscooters enz. betekent. Een evaluatie is noodzakelijk en door de gemeente toegezegd met het oog op het vervolgtraject: Peperstraat en Binnenwatersloot. Ook daarbij zit CBS mee aan tafel.
  Voor dit vervolgtraject is de gemeente weliswaar gestart met een ontwerp maar maakt zij nu eerst een pas op de plaats in afwachting van een integraal plan van aanpak voor het gehele project ‘Ruimte in de Binnenstad’. Een belangrijk aandachtspunt, dat door CBS is ingebracht, is het herstellen van de stoepenkarakteristiek. Daarbij is met name de aansluiting op alle hoeken met de historische stoepen van de grachten van belang.
   
 • Ruimte in de Binnenstad
  Het project ‘Ruimte in de Binnenstad’ is de noemer waaronder de gemeente haar ideeën voor de uitbreiding van het autoluw plus gebied in het zuidwestelijke deel van de binnenstad ontwikkelt. CBS heeft reeds in 2021 haar visie over dit onderwerp in een interview bekend gemaakt. In die visie stellen wij o.a.: “Gemeente, start toch allereerst met de herinrichting van de Gasthuisplaats, omdat dit de belangrijkste ruimtelijke kwaliteitsverbetering voor dit gebied is!” Met dit laatste is in 2022 inderdaad een begin gemaakt (zie ook Gasthuisplaats hieronder).
  Ook de aanpak van het fietsparkeren in de binnenstad was een belangrijk aandachtspunt voor CBS. De gemeente is nu, met behulp van een extern adviesbureau, in samenspraak met bewoners, ondernemers, de fietsersbond e.a. doende om tot een fietsparkeerstrategie te komen. Ook bij dit proces zijn wij betrokken.
  Een ander belangrijk aandachtspunt bij ‘Ruimte in de Binnenstad’ is wat nu eigenlijk wordt verstaan onder de beoogde verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van dit deel van de binnenstad. Is het voldoende “alle auto’s naar parkeergarages rond de binnenstad te verbannen?” Wat wordt met de vrijkomende ruimte op straat en langs de grachten gedaan? Vergroening is een must, maar  hoe? Hoe blijft de unieke ruimtelijke kwaliteit van de historische grachtenstructuur in tact? Vele vragen, maar nog geen duidelijke antwoorden. Een (ook door ons voorgestelde) evaluatie van het huidige autoluw plus gebied (Oude Delft tussen Oude Kerk en Binnenwatersloot) moet nog worden uitgevoerd. CBS houdt dan ook vinger aan de pols.
  Als onderdeel van de al eerder aangekondigde vervanging van riolering en overige ondergrondse infrastructuur startte de gemeente hiermee in de driehoek Achterom, Lange Geer, Breestraat. Een concreet plan voor de herinrichting van de Breestraat kwam uit de lucht vallen. Met de straat had weliswaar enig overleg plaatsgevonden, maar betrokken bewoners en ondernemers waren – evenals CBS en de Fietsersbond - niet te spreken over het voorgelegde voorstel voor een volledig vlak bestraat profiel. CBS pleit ook hier voor een detaillering die refereert aan de historische stoepen die ook deze straat ooit had. Als resultaat daarvan is de gemeente, met veel huiswerk voor beter en nader uit te werken aandachtspunten, terug naar de tekentafel gegaan en wacht op de inmiddels toegezegde integrale aanpak van Ruimte in de Binnenstad.   
   
 • Gasthuisplaats – gedeeltelijke herinrichting
  In de loop van het jaar werd een onderwerp dat CBS al enige decennia na aan het hart ligt  hoger op de prioriteitenlijst van de gemeente geplaatst, daartoe gedwongen door een motie van de gemeenteraad. In het kader van Ruimte in de Binnenstad vervallen op de Gasthuisplaats de bezoekersparkeerplaatsen zo goed als geheel. Hierdoor ontstaat ruimte die de gemeente (met een beperkt budget) wil benutten voor een gedeeltelijke en tijdelijke herinrichting. Zij organiseerde een drietal bijeenkomsten met omwonenden, geïnteresseerden en belangenverenigingen om te komen tot een gezamenlijk ontwerp van een klein park c.q. groenvoorziening. Deze gedeeltelijke vergroening van de in de zomer warmste plek van Delft zal vooraleerst tijdelijk zijn (twee tot vijf jaar).
  CBS was aanwezig en leverde een bijdrage gedurende de drie bijeenkomsten. Wij zijn blij met deze ontwikkeling die, naar wij hopen, niet alleen een belangrijke ruimtelijke kwaliteitsverbetering voor het gebied maar op den duur ook de aanzet voor een meer omvattend herinrichtingsplan voor de gehele Gasthuisplaats zal zijn. Een historisch gezien belangrijke plek voor de stad die aandacht verdient.
   
 • Adviescommissie Omgevingskwaliteit (AOK)
  De kwaliteitsbewaking van de ingrepen in de historische stad en daar buiten was en is nog steeds ons zorgenkindje. Nieuwe plannen worden vaak als eerste getoond en besproken in de AOK. Wij volgen haar tweewekelijkse vergaderingen dan ook nauwgezet. Helaas waren en zijn de agenda’s en verslagen zo summier dat daaruit weinig informatie te halen is. Verder worden geen verslagen gemaakt van de “informatieve” behandelingen, alhoewel daar wel belangrijke opmerkingen en afspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld over de presentatie “Ruimte in de Binnenstad”.
  De grote projecten hebben een eigen kwaliteitsteam dat besloten vergadert, waarvan ons geen verslagen bekend zijn. In de stukken over de Schieoevers staat bijvoorbeeld dat de plannen die door het kwaliteitsteam zijn goedgekeurd via de AOK worden doorgestuurd naar het bestuur.
  Wij hebben getracht om via de nota participatie voor belanghebbenden weer inspeekrecht te krijgen in de AOK, hetgeen helaas niet is gelukt. CBS mag alleen schriftelijke adviezen naar AOK sturen. We weten vervolgens niet of die adviezen worden doorgestuurd naar de leden van de commissie. Onze conclusie: de zgn. kwaliteitsketen is te weinig openbaar toegankelijk en kan naar onze mening de discussie over de kwaliteit van de plannen in en voor de stad onvoldoende stimuleren en bewaken.
   
 • Hotel Leeuwenbrug – renovatie en nieuwbouw
  Na het verkrijgen van de bouwvergunning startte de ontwikkelaar met de renovatie van het hotel aan de Koornmarkt 16. Ook met de nieuwbouw op het terrein van de achterliggende al gesloopte school, werd een aanvang gemaakt. Dit ondanks de bezwaren op de bouwaanvraag die door diverse partijen - o.a. door CBS – waren ingediend en die dus nog behandeld moesten worden. De Commissie voor de bezwaarschriften was snel in haar oordeel: de gemeente heeft met betrekking tot de nieuwbouw van het deel achter het oorspronkelijke hotel Leeuwenbrug een verkeerde ontheffingsprocedure gevolgd, waardoor een nieuwe vergunningsprocedure moet worden gestart.
  Na de werkzaamheden te hebben stilgelegd en de bouwvergunning te hebben ingetrokken diende de ontwikkelaar een nieuw – iets gewijzigd - bouwplan in, dit maal met een degelijke onderbouwing van de afwijkingen ten opzichte van het bestemmingsplan. Het grote dakterras op de nieuwbouw (dat volgens CBS niet past in de historische binnenstad) is vervallen en vervangen door (liggende en daardoor niet zichtbare) zonnepanelen.
  Door de  inmiddels juiste procedure en de aanvaardbare onderbouwing van de afwijkingen legde CBS zich neer bij de huidige plannen.Wij lieten de ontwikkelaar weten geen bezwaar meer in te dienen.  
   
 • Verzoeken tot handhaving
  CBS richtte zich tweemaal tot de gemeente met een verzoek tot handhaving:
  • Allereerst aangaande de (semi)permanente overkapping van een terras op de Heilige Geestkerkhof.
  • Het tweede verzoek betrof een sterk verloederd, niet onderhouden pand aan de Oranje Plantage.

In reactie op de twee verzoeken heeft de gemeente laten weten dat zij in beide situaties zal overgaan tot actief ingrijpen.

 • Diversen
  CBS volgde het herontwikkelingsplan en bestemmingsplan met betrekking tot de Paradijspoort dat wil zeggen het C&A gebouw aldaar. De eigenaren willen de bestemming van het gebouw kunnen veranderen in woningen. De commissie beraadt zich over het indienen van een zienswijze op het bestemmingsplan.

  Planvorming Kabeldistrict Schieoevers Noord: in april jl. heeft CBS een zienswijze over het ontwerp-bestemmingsplan Schieoevers ingediend. Die zienswijze betrof de impact van het nieuwe plangebied op de bestaande stad en het ontbreken van enige aansluiting op- en de inpassing in de bestaande stad. Wij verzochten om meer aandacht voor de historische waarden in- en om het plangebied (het Kruithuis!) en uitten op deze wijze onze zorgen over de kwaliteitsbewaking bij de uitvoering. Helaas heeft dit niet geleid tot enige aanpassing van het bestemmingsplan.

  Op 18 oktober 2022 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld. De eerste bouwplannen in het gebied van het kabeldistrict staan gepland voor 2023. We blijven de planvorming van dit ongehoord hoge en dichte project - (circa 15 woontorens van 70 meter hoog!) - en andere ontwikkelingen in- en rondom dit gebied intensief volgen.  
   
 • CBS participeerde weer in regelmatige overleg(gen) met:

* de gemeente over de gevolgen van de stopzetting van de grondwateronttrekking door DSM
* stadsbouwmeester Tako Postma
* diverse bewonersbelangenverenigingen over verschillende onderwerpen, zoals de vele (tijdelijke) uitbreidingen van terrassen ten tijde van de coronapandemie.
*Afdeling Erfgoed gemeente Delft  

 • Samenstelling Commissie Behoud Stadsschoon 2022
  CBS bestond in 2022 uit Peter Jonquiére (voorzitter), Ineke Joustra (secretaris), Astrid Keers, Marijke Corneth, Roelf Steenhuis (t/m november), Tammo Remmerswaal, Koen Mulder (vanaf medio 2022), Ivan Nevzgodin en Ad den Boer (beide vanaf eind 2022).   

 

Zie ook:

 

 

Zoeken


Activiteiten Commissie Behoud Stadsschoon


Lid worden?

Wilt u lid worden? Geef u dan op via dit formulier.