Delfia Batavorum logo

Statuten Historische Vereniging Delfia Batavorum

Deze statuten zijn vervangen door nieuwe statuten, die zijn vastgesteld op 25 januari 2023. Onderstaande statuten zijn vanuit historisch oogpunt nog te raadplegen, maar zijn niet meer van toepassing.Vastgesteld d.d. 15 oktober 2008


NAAM, ZETEL EN DUUR

Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: Historische Vereniging Delfia Batavorum .
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Delft.
3. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

DOEL EN MIDDELEN

Artikel 2
De vereniging heeft ten doel het bevorderen van:
a. de kennis van en de belangstelling voor de geschiedenis in de ruimste zin des woords, in het bijzonder van de stad Delft en onmiddellijke omgeving;
b. het behoud en het herstel van het in de gemeente Delft en onmiddellijke omgeving aanwezige culturele erfgoed.

Artikel 3
De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
a. het houden van voordrachten, excursies en tentoonstellingen, het uitgeven van publicaties, het attent zijn op culturele ontwikkelingen in welke vorm dan ook in de gemeente Delft en onmiddellijke omgeving, alsmede het steunen van door anderen ondernomen activiteiten in de geest van de vereniging;
b. samenwerking met in stad en provincie werkzame instanties, belast met taken op het gebied van bewaking en bewaring van het culturele erfgoed in de gemeente Delft en onmiddellijke omgeving;
c. alle andere wettige middelen die aan het doel bevorderlijk zijn.

Artikel 4
1. De vereniging kent vaste commissies en commissies ad hoc, waarvan leden en niet-leden deel kunnen uitmaken;
2. De commissies worden ingesteld en opgeheven door het bestuur. Het huishoudelijk reglement geeft regels voor de wijze van instellen, de samenstelling en de werkwijze van de commissies.

LEDEN

Artikel 5
1. De vereniging kent:
a. gewone leden, tweede leden op eenzelfde adres, jeugdleden en ereleden;
b. donateurs.
2 .
a. Gewoon lid is degene, die zich als zodanig op de voorgeschreven wijze heeft opgegeven en door het bestuur als lid is aangenomen.
b. Tweede lid op eenzelfde adres is een lid wonende op eenzelfde adres als een gewoon lid dat zich als zodanig op de voorgeschreven wijze heeft opgegeven en door het bestuur als lid is aangenomen.
c. Jeugdleden zijn degenen die jonger zijn dan vijf en twintig jaar en zich als zodanig op de voorgeschreven wijze hebben opgegeven en door het bestuur als lid zijn aangenomen.
d. Tot ereleden kunnen worden benoemd personen, die zich in de geest van de doelstellingen van de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Het erelidmaatschap wordt aangeboden bij besluit van de algemene ledenvergadering op voordracht van het bestuur.
e. Donateurs zijn natuurlijke- of rechtspersonen, die - als zodanig toegelaten door het bestuur zich bereid hebben verklaard een jaarlijkse, financiële bijdrage te betalen waarvan het minimum wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering .

Artikel 6
1. Het lidmaatschap eindigt :
a. door overlijden. Is een rechtspersoon lid van de vereniging, dan eindigt het lidmaatschap wanneer de rechtspersoon ophoudt te bestaan;
b. door schriftelijke opzegging door het lid aan de secretaris;
c. door ontzetting, uitgesproken door het bestuur. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Aan het van het lidmaatschap ontzette lid wordt ten spoedigste schriftelijk het besluit tot ontzetting medegedeeld, onder opgave van redenen. Hem staat, binnen vier weken na ontvangst van de kennisgeving van  het besluit, beroep op de algemene ledenvergadering open. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het beroep wordt behandeld op de eerstvolgende algemene ledenvergadering.
2. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
3. De opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste vier weken voor het einde van het verenigingsjaar; op deze termijn is de Algemene Termijnenwet niet van toepassing.
4. Tussentijdse contributieverhoging geeft een lid geen recht af te wijken van de hiervoor gestelde regelen van opzegging. 

GELDMIDDELEN

Artikel 7
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. contributie van de leden;
b. donaties en andere giften, subsidies, erfstellingen en legaten;
c. inkomsten uit eigendommen;
d. verkoop van publicaties;
e. alle andere baten.
2. De leden verbinden zich tot betaling van een jaarlijkse door de algemene ledenvergadering vast te stellen contributie. De contributie wordt steeds zodanig vastgesteld dat die, verschuldigd door tweede leden op het zelfde adres wonend, en jeugdleden, minder bedraagt dan de contributie verschuldigd door gewone leden, terwijl ereleden nimmer contributie behoeven te betalen. 

BESTUUR

Artikel 8
1. Het bestuur van de vereniging wordt door de algemene ledenvergadering uit de leden, natuurlijke personen, benoemd en bestaat uit tenminste vijf personen, onder wie een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, welke met name genoemde bestuursleden in functie worden benoemd; om tot bestuurslid te kunnen worden gekozen moet men ouder zijn dan achttien jaar.
2. Een bestuurslid kan, ook al is hij voor bepaalde tijd benoemd , te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden geschorst of ontslagen. Wanneer de algemene ledenvergadering de schorsing niet binnen twee maanden heeft omgezet in een ontslag wordt de schorsing geacht te zijn opgeheven.
3. Het bestuur is belast met de leiding der vereniging, de naleving der statuten en van het huishoudelijk reglement alsmede met de uitvoering van de besluiten van de algemene ledenvergadering.
4. Ieder lid van het bestuur heeft drie jaar zitting en treedt volgens een door het bestuur op te maken rooster af. Zij, die tussentijds tot leden van het bestuur worden gekozen, treden af op het tijdstip, vastgesteld voor hen die zij vervangen. Aftredende l eden zijn terstond herkiesbaar, met dien verstande, dat een aaneengesloten periode van bestuurslidmaatschap ten hoogste negen jaar mag duren.
De kandidaten voor ontstane vacatures worden door het bestuur voorgesteld, voor elke vacature één kandidaat. De namen van deze kandidaten worden bij de oproep voor de algemene ledenvergadering, waarin een besluit tot benoeming van een nieuw bestuurslid moet worden genomen, aan de leden bekend gemaakt.
Tegenkandidaten kunnen worden gesteld door tenminste tien leden. De namen van de tegenkandidaten moeten tenminste drie dagen vóór de aanvang der vergadering, waarin de vacature zal worden vervuld, schriftelijk aan de secretaris zijn medegedeeld. 

VERTEGENWOORDIGING 

Artikel 9
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden. De penningmeester kan de verenig i ng zelfstandig binden tot een bedrag dat jaarlijks door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld .
2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Artikel 10
1. Uiterlijk vijf maanden na afsluiting van het verenigingsjaar wordt in Delft de algemene ledenvergadering gehouden.
2. Alle leden, mits niet geschorst, hebben toegang tot de algemene ledenvergaderingen, spreekrecht en stemrecht. Het stemrecht moet persoonlijk worden uitgeoefend en kan niet geschieden bij volmacht.
3. De voorzitter en de secretaris van het bestuur treden als zodanig ook op bij de algemene ledenvergadering en bij ontstentenis kunnen zij zich doen vervangen door een ander bestuurslid, daartoe aangewezen door het bestuur.
4. Aan de algemene ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of statuten aan andere organen zijn opgedragen.
5. Algemene ledenvergaderingen worden ook gehouden als het bestuur dit noodzakelijk acht en voorts roept het bestuur binnen vier weken een algemene ledenvergadering bijeen, indien tenminste tien procent van de leden de wens daartoe schriftelijk aan de secretaris heeft kenbaar gemaakt, onder vermelding van het/de te bespreken onderwerp(en); zo het bestuur niet overgaat tot het bijeenroepen  van een algemene ledenvergadering zijn gemelde verzoekende leden daartoe gerechtigd.
Deze vergadering zal rechtsgeldig besluiten kunnen nemen en zal zelf voorzien in haar leiding.
6. Het huishoudelijk reglement regelt de wijze van oproeping en geeft nadere regels omtrent de algemene ledenvergaderingen.
7. In de algemene ledenvergaderingen wordt bij volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen beslist. Stemming over personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling; schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt. Bij staking van stemming over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; staakt de stemming bij verkiezing van personen dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen op zich hebben verenigd.
8. Het bestuur brengt op de algemene ledenvergadering als bedoeld in lid 1 van dit artikel zijn jaarverslag uit en legt, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording af over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde beleid. De goedkeuring ervan door de algemene ledenvergadering strekt het bestuur tot décharge.
9. Er is een kascommissie, bestaande uit drie leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Jaarlijks treedt één lid van de commissie af; in deze vacature wordt door de algemene ledenvergadering voorzien. De commissie onderzoekt de rekeningen van het bestuur en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.
10. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie zich door een onpartijdige deskundige doen bijstaan.

BOEKJAAR

Artikel 11
Het boekjaar van de vereniging loopt van één januari tot en met een en dertig december. Het verenigingsjaar is gelijk aan het boekjaar.

REGLEMENTEN

Artikel 12
De algemene ledenvergadering stelt een huishoudelijk reglement vast en kan daarin wijzigingen aanbrengen. Voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement dienen, indien zij niet uitgaan van de algemene ledenvergadering of het bestuur, door tenminste tien procent van de leden uiterlijk vier weken vóór de te houden algemene ledenvergadering schriftelijk bij de secretaris te worden ingediend.

STATUTENWIJZIGING, ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 13
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt tenminste vier weken. In de oproeping moet de voorgedragen verandering woordelijk worden opgenomen.
2. Een besluit tot verandering der statuten behoeft tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste tien procent van het aantal leden buiten het bestuur aanwezig is. Indien het genoemde aantal niet aanwezig is, zal binnen vier weken, doch niet eerder dan vier en twintig uur na de eerste vergadering, een tweede vergadering worden gehouden , waarin tot de statutenwijziging kan worden besloten met tenminste twee/derde van de stemmen van de dan aanwezige leden.
3. Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot ontbinding van de vereniging.
4. De vereniging wordt ontbonden :
a. door een daartoe strekkend besluit van de algemene ledenvergadering;
b. door insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard, of door de opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;
c. door de rechter in de gevallen in de wet bepaald;
d. door het geheel ontbreken van leden .
5. Tenzij de algemene ledenvergadering anders bepaalt treden als vereffenaars van de ontbonden vereniging op de op het moment van de ontbinding in functie zijnde voorzitter, secretaris en penningmeester.
6. Een eventueel batig saldo van de vereniging komt, tenzij de algemene ledenvergadering, die tot ontbinding besluit, anders beslist, ten goede aan de gemeente Delft onder de verplichting voor deze, dit saldo te besteden voor een doel dat overeenkomt met de doeleinden van de vereniging.
7. Na ontbinding en vereffening blijven de boeken en bezittingen van de vereniging onder berusting van de gemeente Delft, ter plaatsing bij de gemeentelijke archiefdienst.

SLOTBEPALINGEN

In alle gevallen, waarin deze statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur.


U kunt hier de officiële versie van de statuten inzien (als pdf-document).

   

Zoeken


Agenda

zaterdag 08 juni 2024
Rondwandeling door Pasgeld en ’t Haantje
zaterdag 15 juni 2024
Fiets- en wandeltocht Midden-Delfland Dag
Meer op de agenda

Lid worden?

Wilt u lid worden? Geef u dan op via dit formulier.